1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ (https://www.hathaifishing.com) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด หทัยฟิชชิง สุขุมวิท85 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ลูกค้าที่ใช้บริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ HATHAI FISHING (https://www.hathaifishing.com) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่าย โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

 1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท
  บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ https://www.hathaifishing.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า บริษัทอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้
 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการเว็บไซต์ (https://www.hathaifishing.com) เป็นไปตามเอกสารการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริการนี้
 3. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา
  บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ https://www.hathaifishing.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ https://www.hathaifishing.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้เว็บไซต์”) และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมเสียซึ่งสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
 4. เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อผ่าน ช้อปปิ้ง ออนไลน์
  จำนวนสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ https://www.hathaifishing.com บริษัทจะถือว่าเป็นเพียงการแจ้งจำนวนที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งจะทำการยืนยันจำนวนสินค้าที่มีและสามารถจัดส่งได้กับท่านอีกครั้ง โดยจะทำการแนะนำสินค้าอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ในกรณีที่สต็อกสินค้านั้นๆมีจำนวนไม่เพียงพอตามรายการของท่านที่ระบุมาในใบสั่งซื้อสินค้า ซึ่งท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยส่วนลดต่าง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และเพื่อเป็นการกระจายการขายสินค้าให้กับลูกค้าท่านอื่น บริษัทสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่บริษัทเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อเหมา โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น กรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

Main Menu